Εκθέσεις :: Μόνιμη - Νεολιθική Εποχή (6.800 - 3.200 π.Χ.)

  • Λεπίδα από πυριτόλιθο. Νεολιθική Περίοδος, Αετός Σίδερης

  • Όστρακα πήλινων αγγείων με εγχάρακτη διακόσμηση. Τελική Νεολιθική - Πρώιμη Εποχή Χαλκού,…

  • Όστρακο πήλινου αγγείου με πλαστική διακόσμηση. Τελική Νεολιθική - Πρώιμη Εποχή Χαλκού,…

  • Όστρακα πήλινου αγγείου με εμπίεστη διακόσμηση. Τελική Νεολιθική - Πρώιμη Εποχή Χαλκού,…