Επίσκεψη :: Εισιτήρια

Κανονικό εισιτήριο: 4 Ευρώ

Mειωμένο εισιτήριο: 2 Ευρώ

Μειωμένο εισιτήριο κατά το διάστημα από 1η Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου καταβάλλουν οι κατωτέρω*:

 • Τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας 6 έως 25 ετών των εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) χωρών, με την επίδειξη Διαβατηρίου του για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης.
 • Οι Έλληνες πολίτες καθώς και οι πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), άνω των 65, με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης.
 • Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α΄ βαθμιας, Β΄ βαθμιας και Γ΄ βαθμιας Εκπαίδευσης των εκτός της Ε.Ε. χωρών.
 • Οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α΄βαθμιας εκπαίδευσης των κρατών μελών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

*Κατά το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου η μειωμένη τιμή ισχύει για όλους τους επισκέπτες

Απαλλάσσονται από την καταβολή εισιτηρίου οι κατωτέρω:

 • Τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)  με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης.
 • Τα παιδιά ηλικίας έως 5 ετών των εκτός των χωρών της Ε.Ε., με την επίδειξη Διαβατηρίου για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης.
 • Οι άνω των 25 ετών εκπαιδευόμενοι στα σχολεία της Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης (εσπερινά σχολεία, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΕΠΑΛ) και σε επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ.) των κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), με την επίδειξη βεβαίωσης φοίτησης, στην οποία θα αναγράφεται η διάρκειά της.
 • Οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείο Κανελλοπούλου, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.
 • Οι κάτοχοι κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) ή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και της κάρτας μέλους ICOM/ ICOMOS.
 • Οι ξεναγοί της ημεδαπής με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας και οι σπουδαστές των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού, με την επίδειξη της σπουδαστικής τους ταυτότητας.
 • Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι κατά τις επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α΄ βαθμιας, Β΄ βαθμιας και Γ΄ βαθμιας Εκπαίδευσης των κρατών μελών της Ε.Ε. και του ΕΟΧ.
 • Οι συμμετέχοντες στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) και τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και βεβαίωσης δικαιούχου ελεύθερης εισόδου λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α., για την αναγραφόμενη περίοδο συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, καθώς και έγκυρου εγγράφου, το οποίο πιστοποιεί τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα.
 • Τα μέλη της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης, με την επίδειξη θεωρημένης κάρτας μέλους.
 • Τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ.Α., με την επίδειξη της κάρτας μέλους, σε ισχύ.
 • Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν αιτήματος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου (Δ/νση/Γραφείο Εθιμοτυπίας), μετά από έγκριση της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, με την επίδειξη Κάρτα Αναπηρίας (ως εκτυπώσιμο ψηφιακό έγγραφο ή σε ψηφιακή μορφή) ή εναλλακτικά αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και Πιστοποιητικού Αναπηρίας ΕΦΚΑ (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας-ΚΕ.Π.Α.) για τους κατοίκους της ημεδαπής ή ανάλογου πιστοποιητικού από αντίστοιχο αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι Κάρτας Αναπηρίας με κλιμάκιο αναπηρίας ΙΙ ή ΙΙΙ (από 67 % και άνω) ή με σήμανση «Σ-χρήζει συνοδού» μπορούν να συνοδεύονται από ένα άτομο, το οποίο απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου επίσκεψης.
 • Οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών της ημεδαπής, μέχρι της συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας και πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας ΕΦΚΑ (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας-ΚΕ.Π.Α.).
 • Οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπληρώσεως του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας ΕΦΚΑ (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας-ΚΕ.Π.Α.).
 • Οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπληρώσεως του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας ΕΦΚΑ (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας-ΚΕ.Π.Α.).
 • Οι κάτοχοι Δελτίου Ελευθέρας Εισόδου, με την επίδειξη αυτού.
 • Οι κάτοχοι Κάρτας Ανεργίας της ημεδαπής, με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας και έγκυρη βεβαίωσης ανεργίας ή πρόσφατης ανανέωσης αυτής.
 • Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία, με επίδειξη Δελτίου Ταυτότητας Οπλίτη, σε ισχύ.
 • Οι Έλληνες Ολυμπιονίκες με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας και κάρτας μέλους του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
 • Οι ειδικοί επιστήμονες στους οποίους χορηγείται άδεια με σκοπό τη φωτογράφηση, τη μελέτη, τη σχεδίαση ή τη δημοσίευση αρχαιοτήτων, με την επίδειξη της σχετικής άδειας.
 • Οι δημοσιογράφοι με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας σε ισχύ.
 • Τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, με την επίδειξη κάρτας μέλους σε ισχύ.
 • Οι πρόσφυγες, με την επίδειξη Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας ή Ταξιδιωτικού Εγγράφου Σύμβασης της 28ης Ιουλίου 1951 (διαβατήριο αναγνωρισμένου πρόσφυγα) ή Ταξιδιωτικού Εγγράφου Αλλοδαπού (διαβατήριο αναγνωρισμένου δικαιούχου επικουρικής προστασίας) ή Άδειας Διαμονής.

Ημέρες Ελευθέρας Εισόδου:

Η πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου

6 Μαρτίου (Μνήμη Μελίνας Μερκούρη)

18 Απριλίου (Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων)

18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)

Τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου κάθε έτους (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή)

Στo πλαίσιo του εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821 και της συμμετοχής στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «21», κάθε 21η του μήνα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας θα δέχεται τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο καθ’ όλη τη διάρκεια του επετειακού έτους.

 

Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια